Ga naar overzicht

Mag een werkgever WGA-premie doorbelasten aan een werknemer?

16-07-2016 12:34

Vorige week kreeg ik een interessante vraag voorgelegd door een werkgever. Omdat bleek dat over deze kwestie op arbeidsrechtelijk gebied helemaal niets was gepubliceerd, heb ik besloten er een blog aan te wijden.

Kan de WGA-premie doorbelast worden aan de werknemer?

De vraag die deze werkgever stelde was of zij deze werkgeverspremie, die zij als niet eigen risicodrager betaalt, mocht doorbelasten aan de werknemer. Het betreft de premie die iedere werkgever betaalt ten behoeve van het fonds dat de WGA-uitkeringen financiert. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector.

Verbod op doorbelasten sociale premies aan de werknemer

Op grond van artikel 125 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is het een werkgever niet toegestaan om werkgeverspremies door te belasten aan werknemers. Op overtreding hiervan staat zelfs gevangenisstraf. Dit is uiteraard anders wat betreft werknemerspremies. Deze premies mag de werkgever inhouden op het bruto loon en afdragen aan de Belastingdienst.

Uitzondering op dit verbod betreffende WGA-premie

Artikel 34 lid 2 Wfsv kent echter een belangrijke uitzondering op dit verbod en dat betreft de WGA-premie die de werkgever, die niet eigen risicodrager is, betaalt, tot een maximum van 50%. Aangezien deze premie in bepaalde branches fors is gestegen, zou dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Is voor doorbelasting instemming van de werknemer vereist?

Hiermee is vastgesteld dat fiscale regelgeving de mogelijkheid biedt om deze werkgeverspremie voor maximaal 50% door te belasten aan de werknemer. De vervolgvraag of hiervoor instemming van de werknemer is vereist. Mijn antwoord op deze vraag is: ja, instemming is vereist. Het betreft immers een inhouding op het loon van de werknemer, een primaire arbeidsvoorwaarde. Werkgever en werknemer hebben in hun arbeidsovereenkomst (en vaak de cao) afspraken gemaakt over de hoogte van het loon. Als de werkgever dit wil wijzigen, dan is hiervoor instemming vereist van de werknemer. Als er sprake is van een standaard cao, is wijziging überhaupt niet mogelijk, zelfs als de werknemer instemming zou verlenen.

Is er een alternatief?

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een werkgever onder bepaalde voorwaarden eenzijdig een arbeidsvoorwaarde mag wijzigen, dus zonder instemming van de werknemer. Deze voorwaarden zijn (kort gezegd) (1) dat de werkgever op grond van gewijzigde omstandigheden, die deze wijziging rechtvaardigen, (2) een redelijk voorstel aan de werknemer doet, dat (3) in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. Deze voorwaarden worden de Stoof/Mammoet criteria genoemd. Gewijzigde omstandigheden zouden de financiële positie van de werkgever kunnen betreffen, mede gezien de fors verhoogde premies. Een redelijk voorstel zou een geleidelijke doorbelasting van de premie kunnen zijn. Het laatste criterium houdt in dat als de doorbelasting voor een individuele werknemer, gezien zijn/haar persoonlijke situatie, niet redelijk is, voor deze werknemer een uitzondering gemaakt zou moeten worden. De doorbelasting van de WGA-premie is niet instemmingsplichtig ex artikel 27 WOR, maar als de OR desgevraagd instemt, dan neemt de rechter in principe aan, dat er sprake is van een gewijzigde situatie en van een redelijk voorstel.

Conclusie

Doorbelasting van de WGA-premie aan de werknemer door een werkgever mag, maar hiervoor is instemming van de werknemer vereist. Dit is alleen anders indien de werkgever – al dan niet met instemming van de OR – met inachtneming van de Stoof/Mammoet criteria de doorbelasting eenzijdig doorvoert.