Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden maatschap MEESTERLIJK 

Oktober 2022

 1. MEESTERLIJK, MEESTERLIJK in arbeidsrecht, MEESTERLIJK in mediation en MEESTERLIJK in ondernemingsrecht zijn handelsnamen van de maatschap Meesterlijk, gevestigd te Zwolle (handelsregister 69824827), hierna: ‘MEESTERLIJK’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door een opdrachtgever (hierna: ‘de Cliënt’) aan MEESTERLIJK worden verstrekt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdrachten en zijn mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn (hierna: ‘de Opdracht’). De algemene voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Uitsluitend MEESTERLIJK zal gelden als opdrachtnemer, ook als het de al dan niet expliciet geuite bedoeling van de Cliënt is dat de opdracht feitelijk door een bepaald persoon werkzaam binnen MEESTERLIJK wordt De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitgesloten en zijn niet op de dienstverlening van MEESTERLIJK van toepassing.
 3. MEESTERLIJK zal de aan haar verstrekte opdracht met zorg uitvoeren. Onder geen enkele omstandigheid kan MEESTERLIJK een bepaald resultaat garanderen. De aan MEESTERLIJK verstrekte opdracht dient derhalve als een inspanningsverbintenis gekwalificeerd te worden.
 4. Zowel de Cliënt als MEESTERLIJK is bevoegd de Opdracht per direct op te zeggen.
 5. Als de Opdracht bestaat tussen MEESTERLIJK en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit de Opdracht. 
 6. De Cliënt stemt ermee in dat MEESTERLIJK voornamelijk digitaal met hem/haar en/of derden correspondeert, waaronder wordt begrepen het digitaal verzenden van (proces)stukken en MEESTERLIJK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en/of omvang dan ook, als gevolg van storingen in de digitale verzending en/of ontvangst van correspondentie, (proces)stukken en toebehoren.
 7. De Cliënt geeft MEESTERLIJK toestemming alle gegevens en informatie die in verband met de Opdracht bekend zijn bij MEESTERLIJK te delen met personen binnen MEESTERLIJK of met derden voor zover dit nuttig of nodig kan zijn voor een goede behandeling en afwikkeling van de Opdracht. MEESTERLIJK verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring zoals te vinden op haar website. 
 8. MEESTERLIJK is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties van de cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. Door MEESTERLIJK een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zoals neergelegd in de schriftelijke bevestiging van de Voor de werkzaamheden wordt met tijdseenheden van telkens zes minuten gerekend. Het honorarium wordt verhoogd met de ten behoeve van de Opdracht gemaakte onkosten of verschotten en btw en regelmatig (in beginsel maandelijks) bij de Cliënt in rekening gebracht (hierna: ‘de Declaratie’). MEESTERLIJK is gerechtigd het uurtarief per 1 januari van enig jaar aan te passen, zij het dat indien deze wijziging plaatsvindt binnen 3 maanden na het aangaan van de Opdracht, een Cliënt die tevens consument is in de zin van de wet, de Opdracht mag opzeggen.
 10. Betaling van de Declaratie van MEESTERLIJK dient per bank te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Cliënt van rechtswege in verzuim is. Vanaf dat moment is de Cliënt de wettelijke handelsrente (dan wel de wettelijke rente indien de Cliënt consument is) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien MEESTERLIJK invorderingsmaatregelen neemt, is de betreffende Client alle daarmee gemoeide kosten verschuldigd aan MEESTERLIJK, waaronder de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van € 500,- per invorderingsmaatregel, dan wel – indien dat hoger is - minimaal hetgeen verschuldigd zou zijn volgens het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten. Indien en voor zover de Client consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten steeds beperkt tot de bedragen zoals vastgelegd in het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten. MEESTERLIJK accepteert geen contante betaling van het honorarium. 
 11. De Cliënt is niet bevoegd het aan MEESTERLIJK verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen. 
 12. MEESTERLIJK kan een voorschot in rekening brengen voor te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Het voorschot is geen indicatie van de totale honorarium en onkosten van de Opdracht. Het voorschot wordt verrekend met de laatste Declaratie betreffende de Opdracht. Werkzaamheden onder de Opdracht kunnen worden opgeschort als het hiervoor genoemde voorschot of enige opeisbare Declaratie niet betaald wordt. 
 13. Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van MEESTERLIJK leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door MEESTERLIJK afgesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
 14. Indien MEESTERLIJK aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de algemene aansprakelijkheidsverzekering van MEESTERLIJK wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 15. Indien om welke reden dan ook geen van de hiervoor genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot het bedrag van € 25.000,-. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval MEESTERLIJK aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden registers of andere zaken, dan wel indien een mailbericht niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht of ontvangen.
 16. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet-ondergeschikten die de Opdracht (mede) Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253- 256 BW.
 17. De aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene voorwaarden geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van MEESTERLIJK.
 18. De opdracht van de Cliënt aan MEESTERLIJK houdt mede de bevoegdheid in namens de Cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. MEESTERLIJK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot het bedrag dat MEESTERLIJK aan de betrokken derde verschuldigd is. MEESTERLIJK is door de Cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 19. De Opdracht wordt door MEESTERLIJK uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 
 20. Een vordering tot schadevergoeding op MEESTERLIJK en/of aan haar verbonden medewerkers vervalt indien deze niet binnen 12 maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, tenzij het een vordering van een consument betreft. 
 21. Zodra er geen werkzaamheden meer worden verricht onder de Opdracht, wordt het betreffende dossier Hiervan ontvangt de Cliënt bericht. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste 7 jaar bewaard. Daarna heeft MEESTERLIJK het recht het dossier te vernietigen.
 22. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van MEESTERLIJK maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief vroegere medewerkers van (of ingeschakeld door) MEESTERLIJK met inbegrip van hun eventuele erfgenamen. 
 23. MEESTERLIJK kan geen derdengelden ontvangen omdat zij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. 
 24. Op de rechtsverhouding tussen MEESTERLIJK en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 25. Voorts is de kantoorklachtenregeling van MEESTERLIJK van toepassing in voorkomende situaties. Deze klachtenregeling kan kosteloos worden toegezonden en is tevens te raadplegen via: https://www.meesterlijk.nl/klachtenregeling. In het geval de Klachten- en Geschillenregeling onverhoopt geen uitkomst biedt zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle en indien de Client een consument is, door de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.