Privacy Verklaring

Privacyverklaring
maatschap MEESTERLIJK in arbeidsrecht

25 mei 2018

De maatschap MEESTERLIJK in arbeidsrecht (“MEESTERLIJK”) verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De maatschap MEESTERLIJK in arbeidsrecht (KvK 69824827) gevestigd te Zwolle.

Contactgegevens:

Mail: [email protected]

Tel: 06-30398213 (Floor Bloem)

Tel: 06-46611583 (Vanessa Gall)

Het gebruik van persoonsgegevens

MEESTERLIJK verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de email, cliëntenportal (is nog niet het geval, maar zal in de toekomst worden ingevoerd), telefoon, app, sms, post en/of mondeling. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de dienstverlening.

MEESTERLIJK verwerkt o.a. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie, (functionerings)gespreksverslagen)

Doeleinden

MEESTERLIJK verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening en de uitoefening van het beroep van advocaat. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van MEESTERLIJK te dienen.

Grondslagen

MEESTERLIJK verwerkt deze persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met u;
 • Voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen (waaronder u);
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Facturering en het zo nodig innen van gelden al dan niet middels incassomaatregelen;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

MEESTERLIJK zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde grondslagen. Met de hier bedoelde derde is dan een verwerkersovereenkomst gesloten.

Website, links naar andere websites/social media

Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit MEESTERLIJK worden verzonden zijn extra beveiligd (encrypted messaging).

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals. LinkedIn. MEESTERLIJK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

MEESTERLIJK maakt gebruik van Google Signals. Google Signals is een functie van Google Analytics, die de bezoekersinformatie van uw website/app verzamelt en koppelt aan Google-informatie van accounts van ingelogde Google-accountgebruikers. Dit geldt voor gebruikers met een Google-account die hebben ingestemd met deze koppeling, bijvoorbeeld voor het personaliseren van advertenties. Met deze informatie, die anoniem is, kan MEESTERLIJK de gebruikerservaring op de website verder verbeteren.

Bewaartermijn

MEESTERLIJK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 5 of 20 jaar is, zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 20 jaar bewaard kunnen worden.

Uw rechten

U heeft het recht om MEESTERLIJJK te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, vanwege een beroep op het beroepsgeheim van de advocaat of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.