Ga naar overzicht

WETSVOORSTEL: het concurrentiebeding (opnieuw) in beweging

22-06-2023 15:11
WETSVOORSTEL: het concurrentiebeding (opnieuw) in beweging
Wat geldt nu?

Ter bescherming van hun bedrijfsbelang komen werkgevers regelmatig een concurrentiebeding overeen om zo de concurrentie door ex-werknemers tegen te gaan. (Let op: bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dit alleen toegestaan als er sprake is van schriftelijk gemotiveerde bedrijfs- of dienstbelangen.) De (meerderjarige) werknemer is gehouden aan het concurrentiebeding als deze schriftelijk is overeengekomen. Dit neemt niet weg dat de werkgever voldoende belang moet hebben bij het overeengekomen concurrentiebeding. In de praktijk zie je regelmatig dat een werknemer op het moment van ontslag stelt dat hij - in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever- onbillijk wordt benadeeld door het concurrentiebeding. Deze belangenafweging geeft ruimte tot discussie. De werknemer kan uiteindelijk via de rechter vernietiging of matiging van het concurrentiebeding vragen als daadwerkelijk sprake is van onbillijke benadeling. Ook kan de rechter een vergoeding opleggen voor de periode dat de werknemer wordt gehouden aan het concurrentiebeding.

Kortom, ondanks het overeengekomen beding kan achteraf discussie en onduidelijkheid ontstaan of en in hoeverre de werkgever de werknemer kan beperken tot het in dienst treden bij een concurrent.

Het kabinet heeft aangegeven dat het wenselijk is dat op voorhand duidelijk is wanneer een werknemer gehouden mag worden aan een concurrentiebeding. Minister Van Gennip is daarom een wetsvoorstel aan het voorbereiden.

Wat gaat er mogelijk wijzigen?
  1.  wettelijke begrenzing van de duur van het concurrentiebeding
  2. specifieke en gemotiveerde geografische afbakening van het concurrentiebeding wordt verplicht
  3. de werkgever moet (ook) in contracten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtige bedrijfsbelang van het concurrentiebeding motiveren
  4. als de werkgever de ex-werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, moet hij een vergoeding betalen ter hoogte van een nader te bepalen percentage van het laatstverdiende salaris

In eerste instantie wilde Minister Van Gennip in het wetsvoorstel ook opnemen dat het concurrentiebeding zou komen te vervallen bij een proeftijdontslag of als de werkgever het initiatief tot ontslag had genomen. Deze punten heeft zij inmiddels losgelaten omdat ook in deze situaties sprake kan zijn van een voor werkgever zwaarwichtig bedrijfsbelang bij handhaving van het concurrentiebeding.

Meesterlijke noot
Het is wenselijk dat er meer duidelijkheid komt over het concurrentiebeding. Het is alleen de vraag of het wetsvoorstel er (ongewijzigd) door gaat komen. In 2006 strandde al eerder wetsvoorstel om meer duidelijkheid te geven rondom het concurrentiebeding. Meesterlijk zal in ieder geval de ontwikkelingen op de voet volgen en u daarvan op de hoogte houden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!