Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 5

06-04-2023 15:08
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 5

Stap 5 - Dien de adviesaanvraag in bij de OR. Let op: mocht er geen (verplichte) OR zijn dan gelden andere regels.

 • Check vóórdat je een reorganisatiebesluit neemt of er sprake is van een adviesplichtigbesluit in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Is daarvan sprake, dan dient aan de OR advies te worden gevraagd vóórdat het besluit definitief wordt genomen. Het advies van de OR moet immers worden meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit. (Tip: creëer draagvlak. Informeer de OR tijdig en vertrouwelijk op informele wijze over de afwegingen van de reorganisatie).

 • In de schriftelijke adviesaanvraag wordt in ieder geval opgenomen:
  • het vertrouwelijke karakter van de adviesaanvraag,
  • de bedrijfseconomische reden en noodzaak van de reorganisatie,
  • het voorlopige tijdpad van de reorganisatie,
  • de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers,
  • welke maatregelen worden genomen om de gevolgen van de reorganisatie op te vangen (Sociaal Plan of andere regeling).
 • Nadat er tenminste één keer overleg heeft plaatsgevonden over de adviesaanvraag tussen OR en de werkgever, kan de OR haar advies uitbrengen.

 • De OR kan vragen om een achterbanraadpleging. De OR mag geen informatie delen die onder de geheimhoudingsplicht van de OR valt.

 • Uitkomsten advies OR:

1. de OR adviseert positief
⇒ de werkgever kan overgaan tot het uitvoeren van het besluit

2. de OR is bereid positief te adviseren als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan:
⇒ de werkgever maakt afweging tot het aanpassen van het besluit en neemt definitief besluit. Als het besluit niet wordt aangepast: zie hierna punt 3.

3. de OR adviseert negatief, of de ondernemer gaat niet mee in aanvullende voorwaarden:
⇒ de werkgever neemt een definitief besluit, maar kan pas na een maand overgaan tot uitvoering daarvan. De OR kan in deze maand besluiten een procedure te starten tegen het genomen besluit. De OR kan afstand doen van haar recht het besluit aan te vechten.