Ga naar overzicht

Voorbeeld van bestuurdersaansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen

30-05-2022 17:34
Voorbeeld van bestuurdersaansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen

Een bestuurder probeert uiteraard al het mogelijke te doen om te voorkomen dat zijn onderneming failliet gaat. Dat bestuurders daarin soms wel wat te optimistisch zijn blijkt maar weer uit deze uitspraak, waarmee het risico van bestuurdersaansprakelijkheid op de loer ligt.   

In vervolg op mijn eerdere blogs over bestuurdersaansprakelijkheid verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Waar gaat de zaak over?
Eiseres heeft tussen maart 2017 en april 2018 installatiewerkzaamheden verricht in opdracht van BV X. Daarvoor zijn uiteraard facturen verstuurd, maar ondanks betalingstoezeggingen van de bestuurder van BV X zijn deze onbetaald gebleven. Vervolgens is BV X uitgeschreven uit het Handelsregister, omdat zij met ingang van 29 oktober 2018 is opgehouden te bestaan (turboliquidatie).

Vordering en verweer
Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde als bestuurder van de ontbonden vennootschap uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door de onbetaald gelaten facturen. Ook zou gedaagde zich door zijn betalingstoezeggingen persoonlijk hebben verbonden om de betaling te doen. Gedaagde ontkent dat hij onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres, hij zou er alles aan gedaan hebben om BV X te redden.

Rechtbank
De kern van het geschil betreft de vraag of gedaagde als toenmalig bestuurder van BV X ten opzichte van eiseres onrechtmatig heeft gehandeld en zo ja, of gedaagde aansprakelijk is voor de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. Hiervan zou sprake kunnen zijn wanneer de bestuurder weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de gedraging van de vennootschap die hij heeft begaan of toegestaan, hem niet in staat zal stellen zijn verplichtingen na te komen en geen verhaal zal geven voor de daardoor ontstane schade.

Oordeel
De rechtbank oordeelt dat de algehele financiële situatie van BV X begin 2018 bijzonder slecht is. De schuldenlast oversteeg de verwachte baten ruimschoots, terwijl er geen uitzicht was op nieuwe inkomsten. De rechtbank stelt dat gedaagde als bestuurder van BV X op dat moment wist, danwel had moeten weten dat hij niet aan de betalingsverplichting jegens eiseres kon voldoen. Door desondanks een betalingsregeling te treffen en (daarmee) eiseres te bewegen tot het uitvoeren van nog meer werkzaamheden die onbetaald zouden worden gelaten, handelde gedaagde als bestuurder van BV X onrechtmatig. Gedaagde kan hiervan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt, zodat hij hiervoor aansprakelijk is.

De procedure wordt nog voortgezet ter bepaling van de hoogte van de schade.

Vragen of verdere informatie? Neem dan contact op met Hilmar Wiechers, 06 - 45482131 of [email protected].