Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 2

17-03-2023 14:48
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 2

Stap 2 - Stel de reden van de reorganisatie vast binnen de de door het UWV vastgestelde kaders:

Slechte of slechter wordende financiële situatie
Er is sprake van een (verslechterende) financiële positie van de onderneming waardoor kosten moeten worden bespaard. Naast andere kostenbesparende maatregelen is ook besparing in personeelskosten noodzakelijk.

Werkvermindering
De hoeveelheid werk neemt dermate af waardoor een overbezetting in personeel ontstaat.

Organisatorische of technologische veranderingen
Veranderingen en/of technologische wijzigingen in de organisatie maken dat er functies komen te vervallen en/of nieuwe bijkomen. Dit kan leiden tot verlies van arbeidsplaatsen.

Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
Er zijn redenen om (een deel van) de onderneming te staken en er blijken geen mogelijkheden tot een eventuele overname van (het betreffende deel van) de onderneming. Dit betekent dat er personeel moet worden ontslagen.

Bedrijfsverhuizing
Voor een doelmatige bedrijfsvoering is het van belang dat de organisatie verhuist. Dit heeft consequenties voor het personeel b.v. wat betreft reistijd.

Vervallen van loonkostensubsidie
Als gevolg van het vervallen van een loonkostensubsidie kunnen bepaalde functies niet worden behouden of bepaalde werkzaamheden niet worden voortgezet.

Een andere bedrijfseconomische reden
Er spelen andere dan de eerder genoemde redenen waardoor er wijzigingen binnen de organisatie moeten worden doorgevoerd met gevolgen voor het personeel.

Voor alle situaties geldt dat de werkgever de vrijheid heeft om deze besluiten te nemen. De beweegredenen moeten wel duidelijk worden gemaakt en het besluit moet ten dienste staan aan een doelmatige bedrijfsvoering, teneinde de continuïteit van de onderneming veilig te stellen.