Ga naar overzicht

Wat zijn de belangrijkste punten voor het arbeidsrecht in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB?

22-05-2024 15:17
Wat zijn de belangrijkste punten voor het arbeidsrecht in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB?

In het Hoofdlijnenakkoord is een aantal plannen opgenomen voor de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Maar wat betekent dit voor werkgever en werknemer? We hebben de nieuwe plannen voor u op een rijtje gezet.

(Schijn)zelfstandigen
De komende regering wil zekerheid op de arbeidsmarkt stimuleren. De door het demissionaire minister in dat kader opgestelde wetsvoorstellen zullen dan ook worden voortgezet, waaronder het wetsvoorstel ‘verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoedens’, dat beoogt meer duidelijkheid te brengen wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een opdrachtrelatie.

Lastenverlichting
Er zullen maatregelen getroffen worden om meer werken ook meer te belonen, met bijzondere aandacht voor de middeninkomens. Als middel wordt enerzijds ingezet op lastenverlichting op arbeid en verlaging van de belastingdruk voor burgers anderzijds.

Compensatie van de transitievergoeding
Het voornemen is om compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na 104 weken vanaf 1 juli 2026 te beperken tot kleine werkgevers (tot 25 werknemers).

Arbeidsmigranten
De politieke partijen willen arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden beperken. Hiervoor zullen maatregelen getroffen gaan worden, waaronder strengere handhaving op overlast en slechte huisvesting voor deze werknemers, maar ook het krijgen van verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal voor langdurig verblijvende arbeidsmigranten.

Hervorming WW
Er is een voornemen opgenomen in het akkoord tot het hervormen van de WW, waarbij gedacht wordt aan het verlengen van de opzegtermijn in arbeidsovereenkomsten, het invoeren van een poortwachterstoets voor de WW en/of het verkorten van de WW-duur tot 18 maanden.

AWF-premie hoog
Deze hogere premie voor zowel flex- als vaste contracten wordt per 1 januari 2026 met 0,1% verhoogd.