Ga naar overzicht

Belangrijke wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten

18-01-2022 14:47
Belangrijke wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten

De Europese Richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ moet op 1 augustus 2022 in het Nederlandse recht zijn ingevoerd. De Minister heeft hiervoor recent een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar wat betekent dit nu voor de praktijk? We benoemen de belangrijkste gevolgen van dit wetsvoorstel. Met daarbij de kanttekening dat, ondanks de toelichting van de Minister, een aantal onduidelijkheden blijft.

Kosteloze scholing
In geval van een wettelijk (of CAO) verplichte scholing moet de werkgever deze kosteloos aanbieden, ook wat betreft de daarbij horende reiskosten, boeken, studiemateriaal en examengeld. Indien mogelijk wordt deze scholing onder werktijd aangeboden. Er mag geen studiekostenovereenkomst voor deze scholing worden aangegaan met de werknemer.
 De toelichting biedt onvoldoende duidelijkheid wanneer er precies sprake is van een wettelijke of CAO verplichte scholing.
 Deze verplichting gaat per 1 augustus 2022 in en geldt dan ook voor reeds daarvoor gemaakte afspraken met werknemers over studiekosten.

Onvoorspelbare arbeid
Als met een werknemer die op oproepbasis werkt, afspraken zijn gemaakt over vaste werkdagen of -uren, dan mag deze werknemer weigeren om werkzaamheden buiten deze zogenaamde referentie-dagen of -uren te verrichten.

Meerdere banen
De Richtlijn bepaalt dat het werknemers is toegestaan om meerdere banen te hebben en dus buiten de overeengekomen arbeidstijd bij een andere werkgever arbeid mag verrichten. Beperking hiervan – bijvoorbeeld in een nevenwerkzaamhedenverbod – is alleen mogelijk als dit gerechtvaardigd wordt door een ‘objectieve reden’. Deze reden kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar mag ook naderhand worden verstrekt.

Rechtvaardiging is bijvoorbeeld: gezondheid (denk aan overtreden van de arbeidstijdenregelgeving), veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of het vermijden van een belangenconflict.
 Deze verplichting gaat per 1 augustus 2022 in en geldt ook voor bestaande verboden op nevenwerkzaamheden. Een dergelijk verbod in een bestaande arbeidsovereenkomst blijft na 1 augustus 2022 wél gewoon geldig. Vanaf dit datum moet er dus wel een objectieve rechtvaardiging voor bestaan. Ons advies is om voorbereid te zijn op vragen van werknemers of voor dit beding een rechtvaardiging bestaat en zo ja, welke grond dat is.

Verplicht opnemen van informatie in de arbeidsovereenkomst in de eerste werkweek
Artikel 7:655 BW kende reeds een aantal verplichte bepalingen voor in de arbeidsovereenkomst. Deze lijst wordt uitgebreid met:
- als er geen vaste arbeidsplaats is, dan opnemen dat werknemer vrij is om zelf te bepalen waar wordt gewerkt;
- de duur of einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- de duur en vormen van verlof die kunnen worden genoten met behoud van loon;
- afzonderlijke loonbestanddelen (bonus, toeslagen ed) en betalingswijze;
- tijdstippen waarop moet worden gewerkt;
- informatie over werken in het buitenland per periode van 4 weken;
- de identiteit van de inlener in geval van een uitzendovereenkomst;
- de duur en voorwaarden van de proeftijd;
- de door de werkgever geboden scholing (beleid, studiedagen ed);
- naam pensioenfonds en -verzekeraar.

 Als bepalingen hiervan in de CAO of personeelsreglement zijn opgenomen, dan mag daarnaar verwezen worden in de arbeidsovereenkomst.
 Deze informatie kan per e-mail worden verstrekt, maar er moet wel een bewijs van overdracht of ontvangst beschikbaar zijn én werknemer moet de informatie kunnen printen.

Aanvulling wet flexibel werken (Wfw)
De werknemer die geen voorspelbare of zekere arbeidsvoorwaarden heeft, krijgt de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor meer voorspelbaarheid en/of zekerheid. Voorwaarden daarvoor zijn:
- de werknemer moet ten minste 26 weken bij de werkgever werkzaam zijn;
- dit verzoek moet binnen 1 (kleine werkgevers: 3) maand schriftelijk/gemotiveerd zijn beantwoord
- reageert de werkgever niet tijdig, dan geldt het verzoek als geaccepteerd.

Meer informatie
Heeft u vragen over uw situatie of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Het gehele wetsvoorstel kunt u hier lezen.