Ga naar overzicht

Loonstop terecht als medewerker voorwaarden stelt aan deelname arbeidsmediation?

21-02-2024 11:38
Loonstop terecht als medewerker voorwaarden stelt aan deelname arbeidsmediation?

Steeds vaker wordt door de bedrijfsarts mediation geadviseerd bij werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Zo ook in een recente zaak bij de Rechtbank Noord-Holland.

Tussen een manager en zijn werkgever bestond een arbeidsconflict. Partijen hebben onderhandeld over beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar kwamen niet tot overeenstemming. De werkgever heeft vervolgens op advies van de bedrijfsarts mediation voorgesteld. De werkgever heeft daarbij de optie gegeven van een door haar gekozen en gecertificeerde mediator of een andere mediator.

Voorwaarden mediation
De werknemer laat weten alleen mee te werken aan mediation als deze gericht is op herstel van de relatie, duurzame terugkeer in eigen werk en niet op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook maakte de werknemer bezwaar tegen de vertrouwelijkheid van mediation.

Werkgever heeft daarop aangeven dat werknemer onvoorwaardelijk diende mee te werken aan de mediation. Daarbij is een loonstop aangekondigd. Het loon is stopgezet toen de werknemer niet onvoorwaardelijk wilde mee te werken. De werknemer vordert daarop loondoorbetaling, maar deze wordt afgewezen.

Loonstop terecht
De rechter oordeelt dat de loonstop terecht is. Een werknemer heeft tijdens ziekte in principe recht op loon, tenzij hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften die gericht op zijn re-integratie. Het verzoek aan de manager akkoord te gaan met mediation en de inschakeling van de voorgestelde mediator dan wel een andere mediator, is aan te merken als een redelijk voorschrift. Zeker ook gezien het advies van de bedrijfsarts. Een mediationtraject moet ingezet kunnen worden zonder voorafgaande voorwaarden over het doel of de uitkomst daarvan. De door werkgever gewenste vertrouwelijkheid is ook een redelijke voorwaarde. Bovendien kon de manager ook zelf een mediator voorstellen en zich in het mediationtraject laten bijstaan door zijn advocaat, aldus de kantonrechter.

Vragen over (de arbeidsrechtelijke aspecten van) mediation? Neem dan contact op met onze collega Vanessa Gall. Zij is zowel arbeidsrechtadvocaat als arbeidsmediator.