Ga naar overzicht

Uittreden als vennoot uit een VOF

27-06-2023 13:21
Uittreden als vennoot uit een VOF

Wellicht een beetje een open deur … maar als vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) is het goed je te realiseren dat ook als je maar kort vennoot bent geweest, je hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de verplichtingen die de VOF rechtsgeldig is aangegaan. De Rechtbank Rotterdam heeft zich hier recent weer eens over uitgelaten.

Wat speelde er?

X heeft zich per 9 januari 2020 laten inschrijven als vennoot in een VOF in de registers van Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2021 heeft hij zich weer laten uitschrijven. De VOF is in december 2020 een aantal (financial) leaseovereenkomsten aangegaan. Helaas ging het niet zo goed met de VOF en is deze (alsmede haar vennoten) in mei 2021 failliet verklaard. Er waren achterstanden ontstaan in de betalingen die gedaan moesten worden uit hoofde van de leaseovereenkomsten.

X werd door de leasemaatschappij aangesproken tot betaling van deze achterstallige termijnen.De leasemaatschappij stelt dat X op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomsten vennoot was van de VOF. Hij is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van die overeenkomsten.

 X voert een aantal verweren aan, waaronder het verweer dat er geen sprake is van een rechtsgeldige VOF omdat een oprichtingsakte ontbreekt. De rechtbank Rotterdam maakt er korte metten mee, artikel 22 van het Wetboek van Koophandel (WvK) bepaalt immers dat het ontbreken van een akte van oprichting van een VOF niet aan derden kan worden tegengeworpen.

Daarnaast is in artikel 18 WvK bepaald dat elk van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap onder firma. Uitgetreden vennoten blijven aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap die al bestonden op het moment van de overdracht van de vennootschap en ook voor de schulden die weliswaar na de overdracht zijn ontstaan maar die voortvloeien uit mede namens de uitgetreden vennoten aangegane verbintenissen.

In dit geval gaat het om een schuld die voortvloeit uit leaseovereenkomsten die zijn aangegaan in de periode dat X vennoot was van de VOF.

Daarom is X, hoewel de rechter wel wil aannemen dat dit niet zijn bedoeling is geweest, nog steeds verantwoordelijk voor de betalingsachterstanden die zijn ontstaan en kan de leasemaatschappij die (ook) op hem verhalen. Dit staat los van de onderlinge afspraken die X met de andere vennoten heeft gemaakt.

Kortom, laat je goed adviseren als je uittreedt als vennoot!