Ga naar overzicht

Ontbindende voorwaarde leer-/arbeidsovereenkomst

01-05-2024 11:05
Ontbindende voorwaarde leer-/arbeidsovereenkomst

Veel organisaties kennen de leer-/arbeidsovereenkomst. Een vraag die in de praktijk vaak voorkomt is: eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de opleiding van de werknemer vroegtijdig eindigt? Dit is alleen het geval als er een rechtsgeldig ontbindende voorwaarde is overeengekomen. Wanneer daarvan sprake is kwam aan de orde in een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam.

De werknemer in deze kwestie raakte tijdens de leer-/arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt. Het opleidingsinstituut beëindigde de opleiding, waarna de werkgever stelt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd door het intreden van de ontbindende voorwaarde. De werkgever dient daarnaast een voorwaardelijke ontbindingsverzoek in voor zover de arbeidsovereenkomst niet zou zijn geëindigd door de ontbindende voorwaarde.

Volgens de kantonrechter is geen rechtsgeldige ontbindende voorwaarde overeengekomen. Uit de overeengekomen ontbindende voorwaarde blijkt niet zonder meer onder welke precieze voorwaarden het stoppen van de opleiding zou leiden tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Er is daarmee niet voldoende objectief bepaald wanneer de voorwaarde intreedt. Hierdoor wordt niet voldaan aan de eisen van een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde.

Hiervan is volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad namelijk alleen sprake als aan drie vereisten wordt voldaan:
1) zij moet verenigbaar zijn met het gesloten ontslagstelsel,
2) de werkgever mag geen invloed kunnen uitoefenen op het intreden van de ontbindende voorwaarde, en
3) het moment van intreden moet objectief bepaalbaar zijn.

Het opleidingsinstituut beëindigde de opleiding wegens ziekte zodat het collegegeld nog kon worden terugbetaald. Het is volgens de kantonrechter de vraag of de werknemer zich toen realiseerde dat daarmee ook zijn arbeidsovereenkomst eindigde. De kantonrechter vindt dat niet zonder meer duidelijk is onder welke precieze voorwaarden het stoppen van de opleiding zou leiden tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Er is daarmee in de overeengekomen ontbindende voorwaarde niet voldoende objectief bepaald wanneer de voorwaarde intreedt. Hierdoor wordt niet voldaan aan de hierboven genoemde eis onder 3.

De kantonrechter wijst het voorwaardelijke ontbindingsverzoek wel toe omdat de arbeidsovereenkomst inhoudsloos geworden door het beëindigen van de opleiding. Hierdoor komt er alsnog een einde aan de arbeidsovereenkomst, maar op een later moment. En pas na het voeren van een procedure.

Tip: check of de in de leer-/arbeidsovereenkomst gebruikte ontbindende voorwaarde rechtsgeldig is opgesteld. Bij vragen denken wij uiteraard graag mee.