Ga naar overzicht

Blog 7 | Bestuurdersaansprakelijkheid jegens belastingdienst en pensioenfonds

19-04-2022 09:13
Blog 7 | Bestuurdersaansprakelijkheid jegens belastingdienst en pensioenfonds

In deze blog bespreek ik de aansprakelijkheid van de bestuurder voor het niet afdragen van belasting en (pensioen)premies.

Bij deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor kort gezegd de verschuldigde belasting en (pensioen)premies die de vennootschap moet afdragen. Wanneer er in een dergelijke situatie vastgesteld kan worden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur kan de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds de bestuurder aansprakelijk stellen.

Melding Betalingsonmacht
Wanneer de vennootschap niet langer in staat is haar belastingen of (pensioen)premies aan de fiscus te voldoen, dient zij dat “onverwijld” te melden bij de Belastingdienst dan wel bij het bedrijfstakpensioenfonds. Onverwijld houdt in dat binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden, de betalingsonmacht gemeld moet zijn.
Deze meldingsplicht berust bij het bestuur van de rechtspersoon. Wordt er niet of niet tijdig gemeld, dan loopt de bestuurder het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet-afgedragen (pensioen)premies.

Wanneer de bestuurder verzuimt om (tijdig) melding te doen van betalingsonmacht, dan wordt vermoed dat de niet-betaling van de belastingen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder kan dit vermoeden wel proberen te weerleggen, de bewijslast ligt bij de bestuurder.
Voor het kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt gekeken naar de drie voorafgaande jaren, gerekend vanaf het tijdstip dat de rechtspersoon in gebreke is de belastingen te voldoen.

Gevolgen melding
Ook na de melding moet de vennootschap gewoon aangiften doen. Ook worden de belastingen waarvoor de melding is gedaan niet kwijtgescholden.

Echter, als er tijdig gemeld is dan zal de belastingdienst of het pensioenfonds moeten bewijzen dat ondanks de tijdige melding, het niet-betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast ligt dan niet langer bij de bestuurder maar bij de belastingdienst of het pensioenfonds. Na een melding betalingsonmacht wordt het dus moeilijker voor de fiscus of pensioenfonds om de bestuurder aansprakelijk te houden.

Kortom bij betalingsonmacht is het van belang hiervan tijdig melding te doen!