Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 10

24-05-2023 10:47
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 10

Stap 10 - Ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO) of via het UWV.

 • Leg de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor via een VSO. Overweeg of eerst een voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend (zie stap 9).

 • Aandachtspunten bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een VSO zijn onder andere:
  - einddatum met in acht nemen van de opzegtermijn
  - vrijstelling van werk?
  - ontslagvergoeding
  - eindafrekening
  - tekenbonus: extra vergoeding als de werknemer met VSO instemt en geen UWV procedure hoeft te worden gevoerd waardoor proceskosten worden bespaard.
  - budget voor: outplacement, opleiding, kosten rechtsbijstand?
  - vrijstelling van concurrentiebeding?
  - moment van afscheid van collega’s?

 • Geef de boventallige werknemer een redelijke reactietermijn. Let op: stemt de werknemer in met beëindiging via een VSO dan geldt nog een bedenktermijn van 14 dagen. Na het verstrijken daarvan kan de eventueel ingediende voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV worden ingetrokken.

 • Stemt de werknemer niet in met beëindiging via een VSO, of zijn er andere redenen om het ontslag via het UWV te laten verlopen:
  - vul de betreffende formulieren in en dien de ontslagaanvraag bij het UWV in,
  - de werknemer krijgt daarna vanuit het UWV gelegenheid verweer te voeren,
  - de procedure verloopt meestal schriftelijk en duurt gemiddeld 6 tot 8 weken.

 • Verleent het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen:
  - de arbeidsovereenkomst moet binnen de geldigheidsduur van de ontslagvergunning (4 weken) schriftelijk worden opgezegd met in acht neming van de opzegtermijn,
  - de behandelingsduur van de aanvraag bij het UWV mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, met een minimum van 1 maand. De behandelingsduur wordt in de ontslagvergunning bepaald,
  - aan het einde van de arbeidsovereenkomst dient een correcte eindafrekening te worden opgesteld.

 • Let op: het UWV stelt een voorwaarde aan de ontslagvergunning: de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit betekent dat wanneer er binnen 26 weken na de opzegging een vacature ontstaat voor dezelfde of een vergelijkbare functie, deze functie eerst aan de betreffende ex-werknemer moet worden aangeboden, voordat een andere kandidaat kan worden geplaatst of geworven op de betreffende functie.