Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 1

08-03-2023 14:20
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 1

Het belang van een gestructureerde reorganisatie

De redenen van de organisatiewijziging zijn divers, bijvoorbeeld: efficiëntere werkwijze, financiële noodzaak of het opzetten van een nieuwe afdeling. De ene keer leidt de organisatiewijziging alleen tot herplaatsing van werknemers, maar de andere keer tot gedwongen ontslag. Het belang om een reorganisatie gestructureerd te laten verlopen is groot: een zorgvuldig voorbereide reorganisatie zorgt ervoor dat de directie de regie houdt, zodat de beoogde doelen worden bereikt. Dit kan door ons Meesterlijk stappenplan reorganisatie als leidraad te nemen. Dit zorgt er niet alleen voor dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan, maar ook dat draagvlak kan worden gecreëerd bij stakeholders en medewerkers voor de reorganisatie.

Stap 1 - Maak een reorganisatieplan met de volgende onderdelen. Dit plan dient als basis voor het vervolg.

1. WAAROM?
Wat is de reden voor de reorganisatie? Een goede onderbouwing is belangrijk: alle stakeholders moeten overtuigd worden van het nut, noodzaak en urgentie van de te nemen maatregelen.

2. WIE?
Welke bedrijfsvestigingen/afdelingen/teams krijgen te maken met de reorganisatie? Wat is de huidige organisatiestructuur, wat is de gewenste organisatiestructuur?

3. SOCIAAL KADER
Check CAO, Wet Melding Collectief Ontslag en WOR of de vakbonden en/of de OR betrokken moeten worden en zo ja hoe en wanneer. Is een Sociaal Plan noodzakelijk en/of wenselijk?

4. UITVOERINGSTEAM
Wie gaat de reorganisatie managen, wie houdt er toezicht vanuit de directie? Welke ondersteuning is aanwezig of moet worden ingehuurd op financieel, fiscaal en (arbeids)juridisch vlak, vraag offertes op. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie is een draaiboek handig om op te stellen.

5. KOSTEN
Maak een eerste kostenoverzicht van de reorganisatie, inclusief besparingen op de korte en lange(re) termijn.

6. TIJDPAD
Stel (voorlopige) data vast voor:
(a) het raadplegen van de medezeggenschap en/of vakbonden,
(b) het nemen van besluiten op directieniveau
(c) ingangsdatum nieuwe organisatie
(d) data herplaatsing of ontslag betrokken medewerkers
(e) communicatie intern en extern