Ga naar overzicht

Blog 8 | Speelt mediation een rol bij een ontslagprocedure?

28-07-2022 15:17
Blog 8 | Speelt mediation een rol bij een ontslagprocedure?

Het aanbieden of weigeren van mediation zonder goede reden speelt steeds meer een rol in ontslagprocedures. Een rechter kan een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden wanneer sprake is van een voldragen ontslaggrond. Er zijn verschillende ontslaggronden, bijv. disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie. Mediation speelt met name een rol bij de beoordeling of sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter zal de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Voor de beoordeling daarvan wordt ook getoetst of mediation is voorgesteld en of partijen dit een reëele kans hebben gegeven. Uit de rechtspraak blijkt dat als:

  • mediation door 1 van de partijen is voorgesteld of door de bedrijfsarts is geadviseerd; en
  • de werknemer of werkgever voorwaarden wil stellen aan deelname deze redelijk moeten zijn; en
  • partijen gezamenlijk een mediator kunnen kiezen;

het nadelig voor een werkgever of werknemer kan uitpakken als deze de mediation weigert. Voor de werkgever kan dit o.a. betekenen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd of dat hij een extra vergoeding moet betalen. Voor de werknemer kan dit o.a. betekenen dat hij ernstig verwijtbaar handelt en een lagere vergoeding krijgt toegekend.

Ook bij samenloop van ziekte en een arbeidsconflict speelt het inzetten van mediation een steeds belangrijkere rol. De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten is een richtlijn waarin staat beschreven hoe bedrijfsartsen en andere arbo-professionals moeten omgaan met een ziekmelding die mogelijk verband houdt met een arbeidsconflict. Als de bedrijfsarts mediation adviseert dan wordt van de werknemer verwacht -onder de hierboven genoemde voorwaarden- dat hij deelneemt aan de mediation. Mocht hij dit toch weigeren dan werkt hij niet mee aan zijn re-integratieverplichtingen. Dit kan leiden tot arbeidsjuridische sancties, bijv. stopzetten loon.  

Het al dan niet meewerken aan mediation is vrijwillig, maar het weigeren daarvan kan wel gevolgen hebben. Het is goed je daarover te laten adviseren.

Zie ook mijn blog; Kun je mediation weigeren?