Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 6

13-04-2023 10:18
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 6

Stap 6 - Meld de reorganisatieplannen zo nodig bij het UWV en de vakbonden in verband met de WMCO.

 • De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) is van toepassing als:
  - het voornemen bestaat 20 werknemers of meer te ontslaan
  - die werkzaam zijn binnen één district van het UWV
  - binnen een periode van 3 maanden.

 • Voor het aantal van 20 ontslagen tellen alle ontslagen die voortvloeien uit de reorganisatie mee, de ontslagroute (ontslagvergunning via UWV of een vso) maakt daarbij niet uit.

 • Doel melding: Het voorgenomen ontslag moet “ter tijdige raadpleging” worden gemeld aan de vakbonden met afschrift aan het UWV. Het doel van de meldingsplicht is om in overleg (raadpleging) te kunnen treden met de vakbonden over (1) de mogelijkheid om collectieve ontslagen te voorkomen of te verminderen en (2) de mogelijke gevolgen te verzachten, bijvoorbeeld door het sluiten van een sociaal plan.

 • Wanneer melden: De melding moet plaatsvinden wanneer een concreet voornemen voor een collectief ontslag bestaat. Dit is het moment nadat de beslissing is genomen die tot collectief ontslag kan leiden, maar voordat de plannen definitief zijn. De melding is dus niet op tijd als deze wordt gedaan wanneer de plannen al definitief zijn of zelfs al worden uitgevoerd.

 • Inhoud melding: In artikel 4 van de WMCO staat vermeld welke informatie aan de vakbonden en het UWV moet worden verstrekt. Dit betreft o.m. (niet limitatief)
  - de redenen (onderbouwing) voor het collectief ontslag,
  - het aantal werknemers dat in aanmerking komen voor ontslag,
  - de datum van het voorgenomen ontslag,
  - de selectiecriteria voor ontslag,
  - de wijze waarop de werkgever de arbeidsovereenkomsten wil beëindigen.

 • Na de melding geldt een wachttijd van één maand. Dit betekent dat de ontslagprocedure pas in gang kan worden gezet één maand na de melding. Dit is anders als de vakbonden zijn geraadpleegd en zij aangeven geen interesse te hebben in overleg. De wachttijd geeft werkgever en vakbonden de gelegenheid om met elkaar in gesprek te treden over bijvoorbeeld een (al dan niet bestaand) sociaal plan.

 • De sancties zijn vergaand als de WMCO niet wordt nageleefd:
  - het UWV neemt een aanvraag voor een ontslagvergunning niet in behandeling en de kantonrechter gaat niet over tot ontbinding;
  - de werknemer kan een beëindigingsregeling door de kantonrechter laten vernietigen of een billijke vergoeding vragen.