Ga naar overzicht

Expliciete instemming zieke werknemer vereist voor afboeken reeds verleend vakantieverlof

17-06-2022 10:05
Expliciete instemming zieke werknemer vereist voor afboeken reeds verleend vakantieverlof

Hof Den Bosch deed recent een belangwekkende uitspraak in een zaak tussen DAF Trucks uit Eindhoven en haar zieke werknemer. Wat speelde er? Een werknemer van DAF nam in december 2017 29 verlofdagen op voor een lange reis die hij in het voorjaar van 2018 wilde maken in Noorwegen. In januari 2018 raakte de werknemer langdurig arbeidsongeschikt en dat was hij ook nog toen de reeds geboekte Noorwegen reis zich aandiende. Kort voor vertrek vroeg de werknemer aan zijn leidinggevende of die bekend was met zijn reis naar Noorwegen. De leidinggevende bevestigde dit. Nadat DAF de 29 verlofdagen afboekte van het verlofsaldo maakte de werknemer hiertegen bezwaar: hij had met afboeking van het verlof niet ingestemd. DAF zag dit anders. Het verlof was al vastgesteld (met instemming van de werknemer) en vervolgens ook genoten. De kantonrechter en vervolgens ook het Gerechtshof oordeelden anders: DAF was níet gerechtigd de verlofdagen af te boeken zonder expliciete instemming van de werknemer, en deze uitdrukkelijke toestemming ontbrak.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze uitkomst de wenkbrauwen van menig werkgever zal doen fronsen. Het Hof oordeelde echter dat de wet dit expliciet voorschrijft (artikel 7:638 lid 8 BW). Als een vakantie is vastgesteld op het moment dat de werknemer niet ziek is, en de werknemer wordt later wel ziek, dan kan dit verlof niet als vakantieverlof worden afgeboekt zonder expliciete instemming van de werknemer. DAF voerde in rechte nog het argument aan dat geen enkele werknemer bereid zal zijn om in een situatie als deze alsnog in te stemmen met het afboeken van verlof. Het Hof verwierp dit verweer, omdat de wetsbepaling nu eenmaal expliciet instemming van de – later ziek geworden – werknemer verlangt.

Let wel: op basis van de laatste rechtspraak is de situatie anders als de werknemer de verlofaanvraag had ingediend nádat hij ziek was geworden. In dat geval wordt de werknemer geacht in te stemmen met een afboeking van verlofsaldo als hij met vakantie gaat. Dit is alleen anders als de betreffende werknemer niet van het verlof kan ‘genieten’. Als uitgangspunt geldt dat als een werknemer in staat is om te re-integreren, hij ook kan genieten van verlof. Bestaat hierover discussie, dan kan advies van de bedrijfsarts uitkomst bieden.

Zie voor de uitspraak van het Hof Den Bosch: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:1405