Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 8

26-04-2023 10:32
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 8


Stap 8 - Informeer werknemers over herplaatsing en voer een herplaatsingsonderzoek uit.

 • Herplaatsingsplicht: voor werknemers waarvan (op grond van het afspiegelingsbeginsel) de arbeidsplaats komt te vervallen, kan de arbeidsovereenkomst nog niet direct worden opgezegd. In de wet is namelijk bepaald dat een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen kan opzeggen als daar een redelijke grond voor bestaat én als herplaatsing van de werknemer:
  - in een andere passende functie bij de werkgever,
  - binnen een redelijke termijn,
  - al dan niet met behulp van scholing,
  niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

 • Geen herplaatsing: herplaatsing kan achterwege blijven als dit niet in de rede ligt. Daarbij kan gedacht kan worden aan (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of een algehele bedrijfssluiting, waarbij er geen andere bedrijfsvestigingen overblijven.

 • Passende functie =
  - een functie die aansluit bij opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer,
  - waarvoor bij de werkgever een openstaande vacature is of zal ontstaan binnen de redelijke termijn (zie hierna), of
  - die nu nog worden ingevuld door “plaatsmakers”: functies die bekleed worden door andere medewerkers (denk daarbij aan zzp’ers, uitzendkrachten, oproepkrachten, AOW-ers, enz).

 • Scholing
  Bij scholing moet worden gedacht aan (kortdurende) opleidingen/cursussen waardoor de werknemer binnen de redelijke herplaatsingstermijn (zie hierna) kan worden ingezet op de functie.

 • Redelijke termijn herplaatsing
  - redelijke termijn is gelijk aan de voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn, ongeacht een geldende afwijkende opzegtermijn in b.v. arbeidsovereenkomst of CAO
  - redelijke termijn vangt aan op de dag waarop het UWV de ontslagvergunning afgeeft

 • Reikwijdte herplaatsing
  - binnen de onderneming van de werkgever zelf, en
  - bij andere vestigingen, respectievelijk ondernemingen die deel uitmaken van een concern, ook als deze in buitenland zijn gevestigd.

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  - de werkgever dient zich actief en initiërend op te stellen. Ook van de werknemer wordt verwacht dat hij zich, binnen de eigen mogelijkheden, inspant om een andere passende functie te vinden,
  - herplaatsingsgesprek: voer een gesprek over wensen (functies, reistijdafstand) en mogelijkheden werknemer binnen de organisatie.

 • De vrijheid van de werkgever om een nieuwe functie aan te bieden aan de kandidaat die het meest geschikt is, wordt beperkt als delen van een vervallen functie terugkomen in een nieuwe functie. Dan moet de werkgever kort gezegd die functie aanbieden aan de op die vervallen functie boventallig geworden werknemer op basis van de zogenaamde ‘omgekeerde afspiegelingsvolgorde’.

 • De boventallige werknemer heeft in beginsel voorrang boven een externe kandidaat.