Ga naar overzicht

Ketenregeling onder de WAB - Wat kunt u nu al doen?

06-06-2019 17:42
Ketenregeling onder de WAB - Wat kunt u nu al doen?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Er is al veel geschreven en nog meer gesproken over deze wet. Minister Koolmees tracht de minder gewenste gevolgen van de WWZ recht te trekken met deze ‘reparatiewet’. De WAB omvat verschillende wijzigingen. Eén daarvan is de verruiming van de ketenregeling. Tot 2015 gold de zogenoemde ‘3 x 3 regel’: 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar. Met de WWZ is dit verkort tot ‘3 x 2’: 3 tijdelijke contracten binnen 2 jaar. Met de WAB zal worden terug gegaan naar de oude situatie: dus 3 contracten binnen 3 jaar. De tussenpoos van 6 maanden waardoor weer een nieuwe keten begint, blijft gelijk.

Geen overgangsrecht

Omdat de nieuwe ketenbepaling zonder overgangsrecht wordt ingevoerd, zal vanaf 1 januari 2020 de ketentermijn in één klap verruimd worden naar 3 jaar. Dit betekent dat tijdelijke contracten die gesloten zijn voor de inwerkingtreding  van de WAB, maar in 2020 aflopen en de totale duur van twee jaar overschrijden, toch onder het nieuwe recht vallen. Wat betekent dit in de praktijk? Een tweetal voorbeelden:

Jan is op 1 januari 2018 in dienst getreden bij Flexibel B.V. Zijn jaarcontract wordt vervolgend verlengd voor de duur van één jaar, te weten tot en met 31 december 2019. Wanneer Jan aansluitend een derde contract aangeboden krijgt, zal dit gelden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De totale duur van 24 maanden eindigt namelijk vóór de inwerkingtreding van de WAB op 31 december 2019.  Voor Jan geldt daarmee de WWZ ketenregeling van ‘3 x 2’.

Piet start ook bij Flexibel B.V. -maar na zijn vakantie- op 15 januari 2018. Ook zijn jaarcontract wordt verlengd met een jaar, te weten tot en met 14 januari 2020. De totale duur van 24 maanden eindigt na de inwerkingtreding van de WAB, namelijk op 14 januari 2020. Piet kan daardoor nog éénmaal een contact voor bepaalde tijd worden aangeboden voor de duur van maximaal één jaar. Voor Piet geldt namelijk wel de WAB ketenregeling van ‘3 x 3’.

Zo lang mogelijk tijdelijke contracten?

Mocht u als werkgever al gebruik willen maken van de verruimde ketenregeling, dan kunt u daar nu al –dus vóór de inwerkingtreding van de WAB- van profiteren. Maar opgelet: dit luistert nauw!

Opnieuw een voorbeeld over Flexibel B.V. Klaas is gestart op 1 maart 2018 met een contract voor zes maanden. Dit wordt verlengd met een jaarcontract per 1 september 2018. Op 1 september 2019 kan aan Klaas opnieuw een tijdelijk contract aangeboden worden van maximaal 18 maanden. Hoewel het derde contract wordt aangegaan vóór inwerkingtreding van de WAB, profiteert Flexibel B.V. dus al wel van de ruimere termijn in de nieuwe ketenregeling. De totale duur van 24 maanden eindigt immers na de inwerkintreding van de WAB. Let op: dit zou anders zijn wanneer de 24 maanden grens al in 2019 wordt overschreden. In dat geval ontstaat reeds in 2019, dus onder de WWZ, een contract voor onbepaalde tijd.  

Uitzonderingen en kanttekening

Wat is een hoofdregel zonder uitzondering? Van belang is te noemen dat bij cao van de ketenbepaling kan worden afgeweken om meer maatwerk te bieden in specifieke sectoren. Denk aan seizoensgebonden werk maar ook de invalkrachten in het onderwijs. Wanneer bij cao in het voordeel van werknemer is afgeweken van de ketenbepaling, zijn die cao-bepalingen leidend.

Maatwerk

Met deze Meesterlijke Noot hebben we één aspect van de nieuwe wetgeving behandeld. Andere wijzigingen, zoals de bredere toepassing van de transitievergoeding onder de WAB, kunnen ook van invloed zijn op een besluit tot verlenging van tijdelijke contracten. Of uw organisatie gebaat is bij maximaal flexibele dienstverbanden vergt dus maatwerk. Neem gerust contact met ons op. Dit kan via [email protected] of door persoonlijk contact met ons op te nemen.