Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 7

20-04-2023 10:29
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 7

Stap 7 - Neem het definitieve besluit tot reorganisatie en stel een communicatieplan op.

 • Reorganisatiebesluit. Neem na het doorlopen van een eventueel adviestraject (stap 5) en melding in de zin van de WMCO (stap 6) het definitieve besluit tot reorganisatie.

 • Benoem in het definitieve reorganisatiebesluit onder andere:
  - de bedrijfseconomische reden en noodzaak tot reorganisatie,
  - de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers,
  - de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers op te vangen (Sociaal Plan of andere regeling),
  - de ingangsdatum van de wijzigingen, het verwachte tijdpad van de reorganisatie,
  - het advies van de OR.

 • Werk het definitieve reorganisatiebesluit nader uit door o.a. het concretiseren van een herplaatsingsaanbod (stap 8) en het opstellen van beëindigingsvoorstellen (stap 9).

 • Communicatieplan. Een reorganisatie kan leiden tot onrust binnen de organisatie. Door van tevoren na te denken over wat op welk moment aan wie wordt gecommuniceerd kan onnodige onrust en onduidelijkheid worden voorkomen.

 • Inhoud communicatieplan
  - wie is verantwoordelijk voor de communicatie,
  - tijdpad,
  - hoe wordt een inhoudelijk eenduidige communicatie nagestreefd (bijv. presentatie of leidraad),
  - informeer eerst de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen in een persoonlijk gesprek. Overhandig een beëindigingsovereenkomst met begeleidende brief. Maak hierbij de afweging of voor dit gesprek al een (voorlopige) ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend (stap 9),
  - informeel de overige personeelsleden. Overweeg welk communicatiemiddel het meest passend is (brief, personeelsbijeenkomst, persoonlijke gesprekken).