Ga naar overzicht

Blog 6 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Crediteurenakkoord en WHOA

29-08-2023 15:18
Blog 6 | Beëindigen van een besloten vennootschap -  Crediteurenakkoord en WHOA

Een faillissement kan mogelijk worden voorkomen door vóór het ontbindingsbesluit of besluit tot aanvraag faillissement met de crediteuren tot overeenstemming te komen en een crediteurenakkoord te sluiten met de (belangrijkste) schuldeisers. De afspraken kunnen onder meer een gedeeltelijke kwijtschelding van de vorderingen of uitstel van betaling betreffen. Hiermee kan worden geprobeerd de financiële problemen het hoofd te bieden en de resultaten van de onderneming te verbeteren.

Het nadeel van een 'gewoon' buitengerechtelijk akkoord is echter dat het slagen hiervan geheel afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van de crediteuren. Zij kunnen in beginsel niet gedwongen worden mee te werken aan een akkoord. Weigert een crediteur, dan gaat het akkoord niet door en zal de vennootschap alsnog failliet gaan.

WHOA
Per 1 januari 2021 is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) in werking getreden. Deze wet biedt schuldenaren de mogelijkheid om een buitengerechtelijk dwangakkoord aan te bieden. De WHOA is ontstaan vanuit de behoefte om ondernemingen in financiële problemen buiten faillissement meer mogelijkheden te geven om te reorganiseren. De wet biedt de mogelijkheid om schuldeisers (en overige stakeholders, waaronder bijvoorbeeld ook aandeelhouders en financiers) te verplichten mee te werken aan een onderhands dwangakkoord, waarbij ook tegenstemmende partijen aan het akkoord kunnen worden gebonden. Zelfs preferente crediteuren kunnen gedwongen worden in te stemmen met het akkoord.

Aan een WHOA-akkoord zijn wettelijke vereisten verbonden, die door een rechter worden getoetst. Zo moeten de schuldeisers voorafgaand aan de stemming worden onderverdeeld in klassen. Wanneer één klasse schuldeisers het akkoord met meerderheid van stemmen aanneemt, kan het akkoord aan de rechter worden voorgelegd. De rechter toetst het akkoord aan een aantal randvoorwaarden, waarna hij deze algemeen verbindend kan verklaren.

De WHOA maakt het zelfs mogelijk dat schuldeisers het initiatief nemen om een WHOA-procedure te openen. Dit kan door een verzoek om een Herstructureringsdeskundige te benoemen. Een Herstructureringsdeskundige gaat vervolgens samen met de schuldenaar aan de slag om te onderzoeken of het aanbieden van een akkoord mogelijk is.