Ga naar overzicht

Blog 4 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Turboliquidatie

22-08-2023 11:02
Blog 4 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Turboliquidatie

Als er sprake is van een ‘lege’ vennootschap, dus zonder baten en schulden heeft het eigenlijk geen zin om de vereffeningsfase te doorlopen. De wet bepaalt dan ook dat als de vennootschap op het moment van ontbinding geen baten heeft, vennootschap onmiddellijk ophoudt te bestaan (artikel 2:19 lid 4 BW). Het bestuur moet daarvan wel mededeling doen aan de Kamer van Koophandel. Men noemt dit de ‘turboliquidatie’.

Maar ook in de situatie dat er (ogenschijnlijk) geen baten zijn, maar wel schulden volgt een turboliquidatie. Aan de vereffeningsfase wordt ook dan niet toegekomen. Bij een turboliquidatie resteren doorgaans alleen schulden. Dat kan wrang voelen voor schuldeisers, temeer omdat er – in tegenstelling tot het faillissement – geen curator wordt aangesteld die het handelen van het bestuur toetst. Op basis van rechtspraak is het echter soms verplicht om voor de turboliquidatie te kiezen en niet voor het faillissement. De onbetaald gebleven crediteur heeft het nakijken. Transparantie ontbreekt, evenals de toetsing of het bestuur aan de vooravond van de turboliquidatie wel behoorlijk heeft gehandeld.

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer bij Turboliquidatie
De praktijk is vaak dat niet alle crediteuren voldaan kunnen worden. Maar ook wordt een faillissement liever vermeden. Als dan voor de route wordt gekozen om eerst zoveel mogelijk schulden af te lossen met behulp van de baten die er zijn, om vervolgens voor turboliquidatie kiezen, zodat een faillissement vermeden wordt, loopt de bestuurder risico. De schuldeisers die niet voldaan zijn, worden op deze wijze benadeeld omdat er selectief is betaald. De bestuurder en/of vereffenaar van de ontbonden rechtspersoon kan mogelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden worden.

De schuldeiser die zich door een turboliquidatie benadeeld voelt, kan ook het (voormalig) bestuur aansprakelijk stellen wegens onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De schuldeiser moet dan bewijzen dat hij schade heeft geleden doordat het bestuur voor de turboliquidatie heeft gekozen én de kans op betaling wel aanwezig zou zijn geweest, indien het tot een faillissement was gekomen.

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie
Het ontbreken van transparantie is aanleiding geweest voor nieuwe (tijdelijke) wet. Deze wet beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik effectiever te bestrijden.

Meer informatie over deze wet? Lees dan ons nieuwsbericht “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking per 15 november 2023” op onze website.