Ga naar overzicht

Aankondiging maatregelen voor terugdringen achterstanden WIA beoordelingen

06-09-2022 14:49
Aankondiging maatregelen voor terugdringen achterstanden WIA beoordelingen

Minister van Gennip van SZW heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer een reeks maatregelen aangekondigd om de achterstanden van sociaal-medische beoordelingen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV terug te dringen. De achterstanden lopen op. Zo wordt momenteel slechts 30% van de WIA aanvragen op tijd afgehandeld. Eind 2021 wachtten ongeveer 12.000 mensen langer dan de geldende termijn van 8 weken op een beoordeling. De gemiddelde wachttijd bedraagt inmiddels 18 weken. Van de herbeoordelingen wordt slecht 25% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Hierdoor loopt ook het bedrag aan dwangsommen dat het UWV moet betalen door niet tijdig te beslissen enorm op. Kortom, het is duidelijk dat er iets moet veranderen.

De minister kondigt de volgende maatregelen op korte termijn aan:

1. Aanvullende maatregelen vanuit UWV

  • UWV gaat niet meer standaard iedere cliënte na periode van een jaar uitgebreid beoordelen. De vrijgekomen capaciteit wordt ingezet voor de re-integratie van mensen in de Ziektewet waarvoor UWV de re-integratieplicht heeft;
  • herstel van tijdigheid van de zogenoemde RIV-toets: beoordeling re-integratieverslag door UWV;
  • UWV herziet interne proces voor cliënten die vanuit WW in de Ziektewet en WIA komen met meer nadruk op re-integratie;
  • proactief klantcontact vanuit UWV met doel meer en tijdige uitleg over WIA beoordeling.

2. Tijdelijke maatregelen voor gerichtere inzet van de verzekeringsarts

  • WIA beoordeling voor 60 plussers onder bepaalde voorwaarden door andere professionals dan de verzekeringsarts laten uitvoeren. Dit kan alleen na akkoord van werkgever en werknemer (bijv. arbeidsdeskundige bepaalt na akkoord werkgever en werknemer of het oordeel van een verzekeringsarts noodzakelijk is)
  • gedurende vijf jaar geen herbeoordeling voor mensen in IVA en in de Wajong die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en ondanks beperkingen toch in slagen betaald werk te krijgen.

3. Verlening tijdige maatregel voorschotten

  • het UWV verstrekt voorschotten op de WIA uitkering in afwachting op de sociaal-medische beoordeling. Als later blijkt dat deze personen geen recht hebben op een uitkering of recht hebben op een lagere uitkering dan het voorschot, dienen zij dit terug te betalen. Er geldt tot december 2022 dat als het voorschot niet of slecht gedeeltelijk kan worden verrekend met een WW- of WIA-uitkering, het voorschot niet worden teruggevorderd. Deze maatregel wil de minister verlengen tot december 2023.

De minister kondigt ook mogelijke maatregelen op de (middel)lange termijn aan. Dit betreft grotere (wets)wijzigingen. De minister is voornemens een onafhankelijk commissie in te laten stellen om naar een toekomstigbestendig stelsel te kijken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het streven is dat deze commissie vanaf november aan de slag gaat en het 1e kwartaal van 2024 haar bevindingen oplevert.

Of deze maatregelen er allemaal gaan komen en of zij hun beoogde doel gaan bereiken, is afwachten. Duidelijk is wel dat de achterstanden groot zijn. Wij zien dat dit tot lastige vraagstukken leidt tussen werkgever en werknemer rondom de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid. Laat u daarom tijdig adviseren over wat de gevolgen voor u zijn.